en nl fr

Algemene voorwaarden Ahead-IT BV, Honderdweg 20, 9230 Wetteren, België. BTW BE 0867.369.149 (hierna “Ahead-IT”).
Deze algemene voorwaarden gelden bij elke bestelling die bij Ahead-IT wordt geplaatst door een klant-koper. (hierna de “Koper” ) In het laatste geval zullen de algemene voorwaarden toepassing vinden voor zover de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken. 

Ahead-IT.eu verkoopt niet meer aan particulieren met ingang 01/12/2021.

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

ART. 1: ALGEMEEN

Alle Kopers worden geacht onze algemene voorwaarden te kennen en aanvaard te hebben. Onze voorwaarden blijven gelden, ook al zijn de aankoopvoorwaarden van de cliënt hiermee in strijd, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

ART. 2: OFFERTE EN BESTELLING

De offertes van Ahead-IT zijn steeds volledig vrijblijvend en blijven van toepassing gedurende de termijn die vermeld staat op de offertes. Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand nadat Ahead-IT de bestelling door de Koper gedaan, uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Indien de waarde van een bestelling minder bedraagt dan 50 EUR (excl. BTW) zal de Koper een bijkomende administratieve kost betalen van 15 EUR (excl. BTW). 

ART. 3: LEVERING 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Ahead-IT niet. In geval van vertraging in de levering kan de Koper onder geen beding, zich op kosten van Ahead-IT, elders gaan bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Ahead-IT en de Koper.  
Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering Ex Works (Honderdweg 20, 9230 Wetteren) (Incoterms 2010). 
Partijen kunnen overeenkomen dat Ahead-IT voor het transport van de artikelen zorgt waarbij Ahead-IT de wijze van transport bepaalt, alsook de verzending en verpakking. Ahead-IT betaalt in dergelijk geval ook de kost van het transport. Het risico van laden, transport en lossen blijft evenwel op de Koper rusten en Ahead-IT kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Het staat de Koper vrij om zich tegen deze risico’s te verzekeren. 

ART. 4: ANNULERING VAN EEN BESTELLING

Gezien de goederen worden vervaardigd volgens de noden en specificaties van de Koper, heeft de Koper niet het recht om de bestelling te annuleren. Indien de Koper toch aandringt op een annulering, verbindt de Koper er zich toe alle door Ahead-IT gemaakte kosten ingevolge de annulering te vergoeden met een minimum van 20%.

ART. 5: BETALING

De facturen dienen op hun vervaldag te worden voldaan. 
Ahead-IT heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen tot levering ten aanzien van de Koper geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de Koper zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Ahead-IT om welke reden ook niet nakomt.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlsinterest verschuldigd van 12% per jaar, per begonnen maand. In dergelijk geval is de Koper tevens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van Ahead-IT om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.  

ART. 6: EIGENDOM en RISICO

De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de Koper tot na volledige voldoening door de Koper van al hetgeen als tegenprestatie van de door Ahead-IT geleverde of te leveren goederen aan haar verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd  te Honderdweg 20, 9230 Wetteren (in overeenstemming met artikel 3). 
De betaalde voorschotten blijven eigendom van de verkoper.

ART. 7: KLACHTEN

De Koper verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de in ontvangst name te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met wat werd overeengekomen. Beschadiging aan de geleverde goederen dient onverwijld aan de transporteur te worden gemeld. Indien de levering niet voldoet aan de vooropgestelde hoeveelheid of wanneer de geleverde goederen andere, zichtbare gebreken vertonen, dienen deze uiterlijk binnen de 48 uur aan Ahead-IT schriftelijk te worden gemeld. 
Klachten in verband met de factuur moeten Ahead-IT binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum bereiken.
De klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper evenwel niet op. 

ART. 8: VERBORGEN GEBREKEN

De aansprakelijkheid van Ahead-IT voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is beperkt tot de gebreken die zich manifesteren binnen 1 jaar na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Ahead-IT door de Koper te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper evenwel niet op. 
In geval de geleverde goederen inderdaad verborgen gebreken vertonen, kan de Koper uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de Koper gerechtigd is aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

ART. 9: AANSPRAKELIJKHEID

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ahead-IT kan slechts worden weerhouden in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Zij is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers en/of (zelfstandige) vertegenwoordigers. Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van Ahead-IT te allen tijde beperkt tot het bedrag van de waarde van de geleverde goederen of van de geleverde diensten. Ahead-IT is niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte en gevolgschade.
Ahead-IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of voor beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht, wat ook de oorzaak is van de schade. De Koper is verantwoordelijk voor alle back-up van data. 

ART. 10: ONTBINDING

A-Head IT heeft het recht om de overeenkomst met de Koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:
(i)    de Koper blijft in gebreke om zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig na te komen;
(ii)    bij staking van betaling of de aanvraag van een faillissement of procedure continuïteit des ondernemingen;
(iii)    vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper;
(iv)    indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Koper;
In geval van ontbinding behoudt Ahead-IT zich het recht voor een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
De Koper kan de overeenkomst enkel ontbinden ten laste van Ahead-IT in geval van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 9. 

ART. 11: BETWISTING – BEVOEGDHEID

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch Recht. Alle betwistingen omtrent de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

ART. 12: GARANTIE

Alle batterijen die verkocht zijn via Ahead-IT hebben een maximale garantie van 6 maand na levering, zelfs al wordt de garantietermijn online anders aangegeven. Voor type CacheVault voor RAID controller geldt dit niet, omdat deze werken met een capacitor ipv een batterij.

Alle goederen die door Ahead-IT geleverd worden dienen marktconform gebruikt te worden door de klant, zoniet vervalt de garantie. Enkele voorbeelden maar niet limitatief: correcte montage systemen, stofvrije ruimtes, hanteren van maximum DWPD voor flash storage, correcte stroomtoevoer, ... .

Geen opslag: U kunt bij Ahead-IT zero storage servers bestellen en deze zonder meerprijs zelf installeren. Maar houd er rekening mee dat als u opslag gebruikt die niet van Ahead-IT is, we geen ondersteuning bieden en de garantie vervalt op alle storage backplanes.

Wanneer u zelf schroef aan de servers om bvb een andere CPU of extra geheugen te plaatsen met onderdelen die niet bij Ahead-IT zijn aangekocht, dan vervalt de garantie en support over de hele server. Enige uitzondering zijn storage devices - zie hierboven, en PCI-e cards - die kunnen wel door de klant bijgeplaatst worden.