Algemene voorwaarden Ahead-IT BV, Honderdweg 20, 9230 Wetteren, België. BTW BE 0867.369.149 (hierna “Ahead-IT”).
Deze algemene voorwaarden gelden bij elke bestelling die bij Ahead-IT wordt geplaatst door een klant-koper / consument. (hierna de “Koper” / “Consument”) In het laatste geval zullen de algemene voorwaarden toepassing vinden voor zover de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken. 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

ART. 1: ALGEMEEN

Alle Kopers worden geacht onze algemene voorwaarden te kennen en aanvaard te hebben. Onze voorwaarden blijven gelden, ook al zijn de aankoopvoorwaarden van de cliënt hiermee in strijd, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

ART. 2: OFFERTE EN BESTELLING

De offertes van Ahead-IT zijn steeds volledig vrijblijvend en blijven van toepassing gedurende de termijn die vermeld staat op de offertes. Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand nadat Ahead-IT de bestelling door de Koper gedaan, uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Indien de waarde van een bestelling minder bedraagt dan 50 EUR (excl. BTW) zal de Koper een bijkomende administratieve kost betalen van 15 EUR (excl. BTW). 

ART. 3: LEVERING 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Ahead-IT niet. In geval van vertraging in de levering kan de Koper onder geen beding, zich op kosten van Ahead-IT, elders gaan bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Ahead-IT en de Koper.  
Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering Ex Works (Honderdweg 20, 9230 Wetteren) (Incoterms 2010). 
Partijen kunnen overeenkomen dat Ahead-IT voor het transport van de artikelen zorgt waarbij Ahead-IT de wijze van transport bepaalt, alsook de verzending en verpakking. Ahead-IT betaalt in dergelijk geval ook de kost van het transport. Het risico van laden, transport en lossen blijft evenwel op de Koper rusten en Ahead-IT kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Het staat de Koper vrij om zich tegen deze risico’s te verzekeren. 

ART. 4: ANNULERING VAN EEN BESTELLING

Gezien de goederen worden vervaardigd volgens de noden en specificaties van de Koper, heeft de Koper niet het recht om de bestelling te annuleren. Indien de Koper toch aandringt op een annulering, verbindt de Koper er zich toe alle door Ahead-IT gemaakte kosten ingevolge de annulering te vergoeden. 

ART. 5: BETALING

De facturen dienen op hun vervaldag te worden voldaan. 
Ahead-IT heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen tot levering ten aanzien van de Koper geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de Koper zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Ahead-IT om welke reden ook niet nakomt.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlsinterest verschuldigd van 12% per jaar, per begonnen maand. In dergelijk geval is de Koper tevens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van Ahead-IT om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.  

ART. 6: EIGENDOM en RISICO

De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de Koper tot na volledige voldoening door de Koper van al hetgeen als tegenprestatie van de door Ahead-IT geleverde of te leveren goederen aan haar verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd  te Honderdweg 20, 9230 Wetteren (in overeenstemming met artikel 3). 
De betaalde voorschotten blijven eigendom van de verkoper.

ART. 7: KLACHTEN

De Koper verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de in ontvangst name te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met wat werd overeengekomen. Beschadiging aan de geleverde goederen dient onverwijld aan de transporteur te worden gemeld. Indien de levering niet voldoet aan de vooropgestelde hoeveelheid of wanneer de geleverde goederen andere, zichtbare gebreken vertonen, dienen deze uiterlijk binnen de 48 uur aan Ahead-IT schriftelijk te worden gemeld. 
Klachten in verband met de factuur moeten Ahead-IT binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum bereiken.
De klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper evenwel niet op. 

ART. 8: VERBORGEN GEBREKEN

De aansprakelijkheid van Ahead-IT voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is beperkt tot de gebreken die zich manifesteren binnen 1 jaar na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Ahead-IT door de Koper te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper evenwel niet op. 
In geval de geleverde goederen inderdaad verborgen gebreken vertonen, kan de Koper uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de Koper gerechtigd is aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

ART. 9: AANSPRAKELIJKHEID

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ahead-IT kan slechts worden weerhouden in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Zij is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers en/of (zelfstandige) vertegenwoordigers. Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van Ahead-IT te allen tijde beperkt tot het bedrag van de waarde van de geleverde goederen of van de geleverde diensten. Ahead-IT is niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte en gevolgschade.
Ahead-IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of voor beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht, wat ook de oorzaak is van de schade. De Koper is verantwoordelijk voor alle back-up van data. 

ART. 10: ONTBINDING

A-Head IT heeft het recht om de overeenkomst met de Koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:
(i)    de Koper blijft in gebreke om zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig na te komen;
(ii)    bij staking van betaling of de aanvraag van een faillissement of procedure continuïteit des ondernemingen;
(iii)    vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper;
(iv)    indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Koper;
In geval van ontbinding behoudt Ahead-IT zich het recht voor een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
De Koper kan de overeenkomst enkel ontbinden ten laste van Ahead-IT in geval van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 9. 

ART. 11: BETWISTING – BEVOEGDHEID

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch Recht. Alle betwistingen omtrent de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

ART. 12: GARANTIE

Alle batterijen die verkocht zijn via Ahead-IT hebben een maximale garantie van 6 maand na levering, zelfs al wordt de garantietermijn online anders aangegeven. Voor type CacheVault voor RAID controller geldt dit niet, omdat deze werken met een capacitor ipv een batterij.

Alle goederen die door Ahead-IT geleverd worden dienen marktconform gebruikt te worden door de klant, zoniet vervalt de garantie. Enkele voorbeelden maar niet limitatief: correcte montage systemen, stofvrije ruimtes, hanteren van maximum DWPD voor flash storage, correcte stroomtoevoer, ... .

BIJZONDERE VOORWAARDEN B2C

Art. 1:

In aanvulling op bovenstaande algemene voorwaarden hebben volgende bepalingen specifiek en enkel betrekking op verkopen via onze website aan Consumenten ("Overeenkomst op afstand"). Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de algemene voorwaarden en deze specifieke voorwaarden, gelden deze bijzondere voorwaarden bij voorrang. 

Art. 2:

De Consument verklaart alle noodzakelijke informatie om zijn bestelling te plaatsen op de website te hebben verkregen. Alle Consumenten worden geacht de algemene en bijzondere voorwaarden te kennen en aanvaard te hebben. Alvorens zijn finaal akkoord te geven op het eindscherm, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

Art. 3:

De Consument verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn bestelling via internet/mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal zijn gehele of gedeeltelijke betaling als bewijs van zijn bestelling en van de overeenkomst gelden.

Art. 4:

In toepassing van artikel VI.47 e.v. W.E.R. beschikt de Consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan (1) de kosten die werden gemaakt om de goederen te verzenden op een andere wijze dan door Ahead-IT voorgesteld en (2) de directe kosten van het terugzenden door de consument.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na (1) de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten indien de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van diensten betreft of (2) de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument Ahead-IT op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Consument (1) gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage) of (2) een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. De onderneming vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt gei?nformeerd van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ahead-IT heeft meegedeeld, zendt de Consument de goederen terug. De termijn is in acht genomen wanneer de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen (1) voor het uitvoeren van diensten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Ahead-IT de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd en (2) bij de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of van goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De server op maat is een volgens de specificaties van de Consument vervaardigd goed. 

Art. 5.:

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ahead-IT en haar aangestelden of lasthebbers, kan slechts worden weerhouden in geval van bedrog, zware en opzettelijke fout.
Ahead-IT is niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte en gevolgschade.
Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van Ahead-IT te allen tijde beperkt tot het bedrag van de waarde van de geleverde goederen of van de geleverde diensten. 
Ahead-IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of voor beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht, wat ook de oorzaak is van de schade. De Consument is verantwoordelijk voor alle back-up van data. 

ART. 6: GARANTIE

Alle batterijen die verkocht zijn via Ahead-IT hebben een maximale garantie van 6 maand na levering, zelfs al wordt de garantietermijn online anders aangegeven. Voor type CacheVault voor RAID controller geldt dit niet, omdat deze werken met een capacitor ipv een batterij.

Art. VI.45. § 1. Voordat de consument door een overeenkomst op afstand daartoe gebonden is, verstrekt de onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie: 

 • 1° de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten; 
 • 2° de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handels- naam; 
 • 3° het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e- mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficie?nt mee kan communiceren alsmede, desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt; 
 • “De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in Belgie?.” 
 • 4° wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3° verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten; 
 • 5° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de ma- nier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maande- lijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld; 
 • 6° de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden be- rekend; 
 • 7° de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich ver- bindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onder- neming inzake klachtenbehandeling; 
 • 8° wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI. 49, § 1, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage 2 bij dit boek; 
 • 9° desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen; 
 • 10° ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI. 46, § 8, heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI. 51, § 3; 
 • 11° indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI. 53, de informa- tie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest; 
 • 12° een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goe- deren; 
 • 13° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commercie?le garanties; 
 • 14° desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopiee?n daarvan verkrijgbaar zijn; 
 • 15° de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeen- komst; 
 • 16° desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst; 
 • 17° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financie?le garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden; 
 • 18° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke techni- sche beveiligingsvoorzieningen; 
 • 19° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn; 
 • 20° desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillen- beslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is. 
 • § 2. Bij een openbare veiling, kan de in paragraaf 1, onder 2°, 3° en 4°, bedoelde informatie ver- vangen worden door de overeenkomstige gegevens van de ministerie?le ambtenaar die belast is met de openbare verkoopverrichtingen. 
 • § 3. De in paragraaf 1, 8°, 9° en 10°, bedoelde informatie kan worden verstrekt door middel van de modelinstructies voor herroeping vermeld in bijlage 1 bij dit boek. De onderneming die deze instructies correct ingevuld aan de consument heeft verstrekt, heeft voldaan aan de informatie- voorschriften vastgelegd in paragraaf 1, 8°, 9° en 10°. 
 • § 4. De in paragraaf 1 bedoelde informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst op afstand en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
 • § 5. Indien de onderneming niet voldaan heeft aan de informatievoorschriften betreffende extra lasten en andere kosten zoals bedoeld in paragraaf 1, 5°, of betreffende de kosten van het te- rugzenden van de goederen zoals bedoeld in paragraaf 1, 9°, draagt de consument deze lasten of kosten niet. 
 • § 6. De bewijslast voor de naleving van de in dit artikel neergelegde informatievoorschriften ligt bij de onderneming. 

Bijlage: Modelformulier herroepingsrecht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e- mailadres in te vullen: 
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*) - Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.